طرفدار کدامیک هستید ؟
(6.060%) 8
الینا گیلبرت
(16.66%) 22
استیفن سالواتوره
(77.27%) 102
دیمن سالواتوره

تعداد شرکت کنندگان : 132