طرفدار کدامیک هستید ؟
(5.970%) 8
الینا گیلبرت
(16.41%) 22
استیفن سالواتوره
(77.61%) 104
دیمن سالواتوره

تعداد شرکت کنندگان : 134